Knowledge

e-tax etax engine
e-Tax invoice & e-Receipt

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนรูปแบบจากกระดาษเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์…

Read more
e-Tax invoice & e-Receipt

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนรูปแบบจากกระดาษเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตร 86/4, 86/9, 86/10 และใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยกุญแจส่วนตัว(Private Key) จากหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) ตามมาตรฐาน (ขธมอ.3-2560) ที่กรมสรรพากรกำหนด

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data
ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

ลายเซ็นดิจิทัล สร้างขึ้นด้วยเทคนิกการเข้ารหัส (Encryption) และใช้กับระบบคู่กุญแจ (Key Pair)…

Read more
ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

ลายเซ็นดิจิทัล สร้างขึ้นด้วยเทคนิกการเข้ารหัส (Encryption) และใช้กับระบบคู่กุญแจ (Key Pair) โดยนำไปคำนวณร่วมกับกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่สามารถจะใช้กุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่อดิจิทัลนั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อนั้นจริงๆ เพื่อใช้ในการยืนยันความถูกต้องของเอกสาร มีความปลอดภัยและถูกส่งจากผู้ส่งที่ถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไขใดๆในขณะที่ถูกส่ง

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA)

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้บ่งบอกตัวตนที่แท้จริง…

Read more
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority – CA)

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้บ่งบอกตัวตนที่ แท้จริงของผู้ออกใบกำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองจะรับรองข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะมีกุญแจส่วนตัวอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของผู้ออกใบกำกับภาษีและใบรับรายนั้นจริง

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
สำรวจความพร้อมองค์กรก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice

พิจารณากระบวนการทางธุรกิจ
ตรวจสอบความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์…

Read more
สำรวจความพร้อมภายในองค์กรก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice
 1. พิจารณากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
 2. ตรวจสอบความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจการ และได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ศึกษาวิธีการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
เตรียมความพร้อมด้านเทคนิค ก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice

ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิติบุคคล (Enterprise Certificate) จากผู้ให้บริการ…

Read more
เตรียมความพร้อมด้านเทคนิค ก่อนเป็นผู้ประกอบการ e-Tax Invoice
 1. ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิติบุคคล (Enterprise Certificate) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ได้มาตรฐานและกรมสรรพากรเห็นชอบ
 2. จัดหาอุปกรณ์สร้าง จัดเก็บกุญแจส่วนตัว(Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีให้เลือก 2 แบบดังนี้
  • USB ซึ่งต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ Token ที่จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • HSM (Hardware Security Module)
 3. จัดหาซอฟต์แวร์ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตามข้อ 2 ได้
 4. ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  (บ.อ.01)

ให้บริการโดย e-Tax Engine Platform

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
ช่องทางการนำส่งให้กรมสรรพากร

Web Portal เป็นการนำส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร…

Read more
ช่องทางการนำส่งให้กรมสรรพากร
 1. Web Portal เป็นการนำส่ง eTax Invoice ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. Service Provider เป็นการนำส่ง eTax Invoice ผ่านผู้ให้บริการตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร มีค่าใช่จ่ายในการนำส่ง
 3. Host to Host เป็นการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำส่ง eTax Invoice โดยตรงกับกรมสรรพากร มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูล 500,000 บิล/เดือน ขึ้นไป
Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
วิธีการจัดส่งข้อมูลแบบ Host to Host คืออะไร

Host to Host เป็นวิธีการนำส่งข้อมูล โดยผู้ประกอบการทำการเชื่อมระบบการรับส่งข้อมูลโดยตรง…

Read more
วิธีการจัดส่งข้อมูลแบบ Host to Host คืออะไร

Host to Host เป็นวิธีการนำส่งข้อมูล โดยผู้ประกอบการทำการเชื่อมระบบการรับส่งข้อมูลโดยตรงกับกรมสรรพากรเพื่อนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Tax invoice ในรูปแบบ ebXML Messaging Protocol มีปริมาณข้อมูล 500,000 บิล/เดือน ขึ้นไปเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO) มีความพร้อมในการ
พัฒนาระบบ การใช้ช่องทางการนำส่งวิธีนี้ผู้ประกอบการต้องยืนคำขออนุมัติต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและทำการทดสอบนำส่งข้อมูลผ่านระบบของกรมสรรพากรก่อน ให้บริการโดย Exchange Gateway Platform

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
Digital Transfer

การโอนย้ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การส่งเอกสารผ่านอีเมล์…

Read more
Digital Transfer

การโอนย้ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การส่งเอกสารผ่านอีเมล์, การซื้อขายสินค้าออนไลน์, การส่งข้อมูลจาก Software หนึ่งไปอีก Software หรือ ส่งข้อมูลจาก Server ไปอีก Server สามารถทำได้ทันทีและรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ไกลๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ Digital Transfer ยังมีความปลอดภัยสูงเพื่อรักษาความลับและป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลในระหว่างการโอนย้ายข้อมูล

Exchange Gateway ‎RPA Digital Data etax e-signing doc
e-Signature (electronic signature)

ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการยืนยันตัวตนและการเห็นด้วยกัน…

Read more
e-Signature (electronic signature)

ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการยืนยันตัวตนและการเห็นด้วยกันว่าผู้ใช้ได้ให้การยินยอมหรือตกลงตามเอกสารนั้นๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้อง
e-Signature ทำให้ทำการลงนามทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่อื่น เช่น การส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์และให้ลูกค้าลงนามกลับโดยใช้ e-Signature การใช้ e-Signature ยังช่วยลดเวลาในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร และสามารถเก็บเอกสารได้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top