Data Exchange

Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

Cloud Data Exchange Service

Eflowsys ให้บริการ Data Exchange, Data Converter แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Software ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการทำ Integrate เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Software เนื่องด้วยโครงสร้าง Database, System, ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละ Software

Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

Description

กระบวนการหรือการกระทำของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน โดยทั่วไปแล้วมันหมายถึงการส่งข้อมูลจากหนึ่งฝั่งไปยังอีกฝั่งเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้หรือถูกประมวลผลต่อไป
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เช่น อินเทอร์เน็ต) ผ่านการใช้สื่อทางโลกภายนอก (เช่น แผ่น CD, USB drive) หรือแม้แต่ผ่านทางสื่อดิจิทัลที่เก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์อีเมล และคลาวด์สโตเรจ (Cloud Storage) เป็นต้น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีบทบาทสำคัญในทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล และในองค์กรธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น การตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลก่อนและระหว่างการแลกเปลี่ยนมีความสำคัญมากเช่นกัน

ประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Eflowsys Cloud Data Exchange Service

 • ลดขีดจำกัดในการเชื่อมต่อระหว่างกัน Software
 • สามารถขยายโอกาสด้านธุรกิจ
Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos
 • เพิ่มการโอนย้ายข้อมูลจากระหว่างระบบ เช่น SMEs ที่มีการใช้งานมากกว่า 1 โปรแกรมในองค์กร
 • เชื่อมโยงการทำงานระหว่างธุรกิจทันที โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใดๆ อีก เช่น Company A ใช้ etoday เป็นโปรแกรมบริหารจัดการองค์กร และต้องการเปิด PO ไปให้ Company B ซึ่งใช้ SAP รับข้อมูลไปเป็นใบจองได้ทันที (PO -> SO) และเมื่อ SAP เปิด AR Invoice ไป Company A ก็สามารถรับข้อมูลไปเป็น AP ใบยืนยันหนี้เจ้าหนี้ได้ทันทีเช่นกัน
Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos
 • เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช่จ่ายได้อย่างมาก เพราะโดยทั่วไปการใช้งานหลายโปรแกรมทำให้กระบวนการทำงานช้า ซ้ำซ้อน มีข้อผิดพลาด และเกิดต้นทุนแอบแฝง
Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

ประโยชน์

การใช้งานมีประโยชน์มากมายทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคมทั้งหมด ดังนี้

Data Exchange Benifit
 • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความเห็นของมุมมองหลากหลาย นั่นส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 • การพัฒนาและนวัตกรรม: การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรม ในภาคธุรกิจนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
 • ประสิทธิภาพในการทำงาน: การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถแบ่งหน้าที่และงานกันได้อย่างเหมาะสม.
 • การติดตามและการบริหารจัดการ: การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้มีการติดตามและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามสถานะโครงการ การจัดการสต็อกสินค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน.
 • การสร้างความโปร่งใส: การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้มีความโปร่งใสในกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต การทำธุรกรรมทางการเงิน และการจัดการความปลอดภัย.
 • การวิเคราะห์และการทำคาดการณ์: การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์และการทำนายได้ ในธุรกิจการค้าส่งเช่น การทำนายความต้องการสินค้า และการคาดการณ์แนวโน้มตลาด.
 • การสร้างความเชื่อมั่น: การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ.
 • การปรับปรุงกระบวนการ: การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยในการระบุปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ.

สรุปมาว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าในการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวม

การนำไปใช้

สามารถใช้ในงานประเภทหลาย ๆ แบบ ตัวอย่างของงานที่ใช้งาน ได้แก่

Data Exchange Apply
 • ธุรกิจและการเงิน: ธุรกิจใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร, การแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายหุ้น, การส่งและรับใบแจ้งหนี้ และการสร้างรายงานการเงิน.
 • การแจกจ่ายสินค้า: การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่ง เช่น การส่งข้อมูลคำสั่งซื้อ, การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง, และการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า.
 • สุขภาพและการแพทย์: การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและคลินิก การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ, และการแชร์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษา.
 • การวิจัยและพัฒนา: การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ การแบ่งปันข้อมูลการทดลอง, และการกระจายความรู้ในวงกว้าง.
 • การควบคุมและอัตโนมัติ: การแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบควบคุมและอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมโรงงาน, ระบบจัดการความปลอดภัย, และระบบควบคุมการจราจร.
 • สื่อและความบันเทิง: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อเพื่อการสร้างความบันเทิง เช่น การส่งและรับข้อมูลในรูปแบบเพลง, ภาพยนตร์, วิดีโอ, และเกม.
 • การศึกษา: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา เช่น การส่งการบ้านและงานสอบ, การแชร์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์, และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน.

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของงานและสถานการณ์ที่ใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลนั้นสามารถถูกนำไปใช้งานหรือประมวลผลต่อไปได้

ประสบการณ์โครงการที่ผ่านมา

Project Hardware House ทำ Data Exchange กับ SAP ซึ่งเป็นทีมงานจากสิงค์โปร์

 • HWH เป็นตัวอย่างองค์กรใหญ่ใช้หลายโปรแกรมในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับอีกหลายบริษัท โดยใช้ SAP เป็น Back Office และหน้าร้าน 100 กว่าสาขาใช้ POS
 • POS ส่งข้อมูลยอดขาย รายการสินค้าไปให้ SAP
Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos
 • SAP รับข้อมูลจาก POS ไปบันทึกตัดสต็อค ลงระบบบัญชี
 • SAP ส่งข้อมูลรายการสินค้า รายชื่อลูกหนี้ ราคาขาย Master Data สำหรับการขายมายัง POS
Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

Project VC-Fabric ทำ Data Exchange กับ Microsoft Axapta

Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

etoday Cloud ERP ของ Eflowsys ซึ่งมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ eBay

Cloud Data Exchange Service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Software ผ่านอินเตอร์เนต โปรแกรมบัญชี,erp โปรแกรม,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, cloud computing,accounting software,Automotive Software,โปรแกรมขายหน้าร้าน POS,โปรแกรมอะไหล่,erp program,โปรแกรม pos,erp cloud,ระบบ pos

Implement

คุณจะต้องมีองค์ประกอบและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นได้สำเร็จและปลอดภัย นี่คือองค์ประกอบหลักที่คุณต้องการ

 • ข้อมูล: นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการแลกเปลี่ยน มันอาจเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ แฟ้มเอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการส่งหรือรับ.
 • รูปแบบข้อมูล: ต้องมีการกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ถูกต้อง รูปแบบอาจเป็นเช่นข้อความทั่วไป, JSON, XML, CSV, รูปภาพ JPEG, วิดีโอ MP4 ฯลฯ
 • ช่องทางการสื่อสาร: คุณต้องระบุวิธีการสื่อสารที่คุณจะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, อีเมล, การติดต่อแบบ API, สื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CD, USB drive, หรือแม้แต่สื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์สโตเรจ.
 • ความปลอดภัย: ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำ คุณต้องรองรับมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการบุกรุกและการสูญเสียข้อมูลที่ไม่ต้องการ.
 • การรับรองและสิทธิ์: กำหนดใครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ.
 • การตรวจสอบความถูกต้อง: ก่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาด.
 • การจัดการข้อผิดพลาด: คุณควรมีวิธีการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การกู้คืนข้อมูลหากข้อมูลสูญหายหรือการส่งข้อมูลซ้ำซ้อน.
 • การรายงานและการติดตาม: คุณควรมีการรายงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ความโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีระบบการติดตามเพื่อรับทราบสถานะการแลกเปลี่ยนข้อมูล.

ควรมีการวางแผนและออกแบบให้เป็นระบบที่เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Exchange Gateway Platform - Data Exchange

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top